top of page

Våre definisjoner for noen begreper for å skille de fra hverandre: 

  • Prosjektmål – Mål for prosjektets leveranser (tid, kost, kvalitet, omfang) 

  • Resultater – Ferdigstillelse av produkt som muliggjør endringer  

  • Effekter – Virkningen av endringer som påvirker adferd 

  • Gevinst – Målbare forbedringer utfra effekt som en fordel for interessenter og av strategisk viktighet for forretningen 

Gevinstrealisering

I et forretningsmessig perspektiv er det alltid et ønske om avkastning av investeringen som gjøres. Implementering av ny teknologi gir muligheter for gevinster og det er lurt å ha en plan i forkant. Som din forretningsrådgiver er vi alltid opptatt av å bistå deg med å skape nødvendig endring og hente ut gevinstene. Vi guider deg gjennom planleggingen og støtter deg ved gjennomføring og oppfølging. 

Cruiseskip

Metodikk

Prosjektet har ansvar for leveranser i henhold til mål for tid, kost, kvalitet, omfang. Det er alltid prosjekteier som har ansvar for gevinstrealisering med forretningsmessig forankring, underveis og i tiden etter at prosjektet er ferdigstilt. Kunnskap og forståelse om endringsledelse er en kritisk kompetanse for å drive frem nødvendige effekter og derigjennom gevinster. Teknologien er kun et virkemiddel. Det handler alltid om organisasjon, mennesker og prosesser. 

rådgiver waken

"

Et prosjekt er først vellykket når man evner å hente ut de planlagte gevinstene. Vi vet hva som skal til, har erfaring og bistår deg med gode råd og gjennomføringskraft.

Hilde startegisk rådgiver

Hilde Weiby

Strategisk rådgiver

Waken AS

Gevinstrealisering skjer gjennom tre faser:

01.

Identifisere og kartlegge gevinster

Det er her vi gjør en kost-nytte-analyse, der vi ser på bla unngåtte kostnader, spart tid, økt kvalitet, og økte kostnader til investering og drift. Det vi sparer veies opp mot kostnader. 

02.

Planlegge

Hvordan skal planlagte gevinster realiseres, hvem skal ha ansvar, når skal tiltak være iverksatt og hvordan gevinstene skal følges opp. I gevinstplanen må det defineres hvordan spart tid og unngåtte kostnader skal omsettes. 

03.

Måle og følge opp

Tildele, måle og følge opp gevinstrealiseringen i tiden etter at prosjektet er avsluttet. Feire resultater og fange opp avvik og iverksette korrigerende tiltak etter behov.  

I tillegg er det viktig med aktiviteter for å utløse endring gjennom dialog for å skape engasjement blant ansatte. Det er alltid lurt å feire suksesser underveis!  

Relaterte artikler

bottom of page